Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia
 

 1. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (ďalej len „kúpna zmluva“).
 2. Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon č. 108/2000 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 3. Predávajúcim je Milada Koricinová REINTERIER, L.Novomeského 773/4, 927 01 Šaľa, IČO: 5205527, IČDPH: SK1046689886, zapísaný v živnostenskom registry: 450-14553 (ďalej len „predávajúci“). Kontaktné údaje: 0908 702 897, email: obchod@reinterier.sk. Číslo účtu pre bezhotovostné platby SK4575000000004026462252. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2 , 917 01 Trnava 1 , odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 033/5512 689 , fax č.: 033/5512 656 , e-mail: tt@soi.sk .
 4. Spotrebiteľom sa podľa zákona č. 108/2000 Z.z. rozumie iba fyzická osoba, ktorá kupuje tovar od predávajúceho a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, pričom iba táto osoba má práva vyplývajúce zo zákona č. 108/2000 Z.z.
 5. Tieto obchodné podmienky sa v časti práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 108/2000 Z.z. nevzťahujú na právnické osoby. Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickými osobami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, avšak práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. sa priznávajú aj právnickej osobe, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom na tieto účely sa táto osoba považuje za spotrebiteľa.
 6. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.reinterier.sk (ďalej aj „internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky formou internetového obchodu spotrebiteľ potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

Informácie o tovare a cene
 
 1. Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov.
 2. Obrázky zobrazené pri tovaroch sú ilustračné.
 3. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru, ktoré sú zverejnené v cenníku dopravy, ktorý je uverejnený na stránke www.reinterier.sk.
 4. Spotrebiteľ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu.
 5. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Objednanie tovaru
 
 1. Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu si spotrebiteľ objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu "VŠETKO O NÁKUPE".
 2. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa.
 3. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaný informačný email s predmetom "Nová objednávka č.", ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
 
Potvrdenie objednávky
 
 1. Po zaevidovaní objednávky podľa Objednanie tovaru OP, predávajúci overí disponibilitu tovaru a platnú cenu tovaru u výrobcu, pokiaľ tovar nie je skladom.
 2. Ak sa nebudú líšiť údaje podľa Informácie o tovare a cene OP, tovar bude vyexpedovaný. V opačnom prípade predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o zmene predmetných údajov a objednávku potvrdí až na základe súhlasu spotrebiteľa so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a spotrebiteľom kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom spotrebiteľa dlhší ako lehota uvedená v Podmienky dodania tovaru bode 1 týchto OP.
 3. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 týždňov od uhradenia zálohovej platby, pokiaľ sa nedohodlo inak.

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy
 
 1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky.
 2. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, cez formulár odstúpenia od zmluvy na www.reinterier.sk, elektronickou poštou na adrese obchod@reinterier.sk, alebo osobne na ktorejkoľvek predajni (tovar nie je možné odovzdať osobne v súčasnej situácií pandémie, ak sú pobočky uzavreté). Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
 3. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
 4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. v prípade, že sa tovar nachádza v reklamačnom konaní, kde beží zákonná lehota vybavenia reklamácie do 30 dní resp. výrobok bol reklamovaný
  13. v prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.
      7. V prípade, že ste ku kúpenému tovaru obdržali darčeky, tieto darčeky je potrebné vrátiť spolu s tovarom. V opačnom prípade Vám bude vyfakturovaná bežná cena za obdržané darčeky.

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky
 
 1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "[ESHOP] Spracovanie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.
 2. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia do uplynutia lehoty na dodanie tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky. 
 3. Spotrebiteľ môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@reinterier.sk.
 4. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný.

Platobné podmienky
 
 1. V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 7 kalendárnych dní, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.
 2. Objednávku odoslanú cez internetovú stránku nie je možné uhradiť inak ako v hotovosti do rúk kuriéra, prevodom na účet alebo online platobným systémom, formou splátok cez Cofidis, Home Credit alebo Quatro. Nie je možné ju uhradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi vydanými predávajúcim, či iným právnym subjektom.V prípade osobného odberu tovaru na predajni je možné objednavku platiť v hotovosti alebo platobnou kartou na prevádzke kde sa tovar nachádza.
 3. Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení kuriérskou spoločnosťou priložený v balení tovaru. V prípade osobného odberu sa daňový doklad odovzdá spolu s tovarom. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s výrobkom a to v balení výrobku alebo v obálke nalepenej na obale výrobku.

Podmienky dodania tovaru
 1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar najneskôr do 7 pracovných dní (ak je tovar skladom) od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi, a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 týždňov od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi.
 2. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice). Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Ak odovzdávajúci takýto škodový protokol odmietne vystaviť, spotrebiteľovi je odporúčané prevzatie zásielky odmietnuť. Prevzatím zásielky bez výhrad spotrebiteľ prehlasuje, že prevzal nepoškodené balenie tovaru s neporušenými ochrannými plombami alebo originálnou lepiacou páskou. Akékoľvek poškodenia, ktoré vzniknú na balení po prevzatí tovaru sú zodpovednosťou spotrebiteľa. Spotrebiteľovi sa odporúča ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho na info@reinterier.sk alebo vyplnením reklamačného formuláru 
 3. Nakoľko chladničky s výškou nad 1,7m môžu byť kuriérskou spoločnosťou prepravované v horizontálnej polohe, spotrebiteľ je povinný ponechať chladničku v kľudovom stave vo vertikálnej polohe a bez pripojenia k elektrickej sieti 24 hodín od doručenia a uvedenia chladničky do vertikálnej polohy.
 4. Spotrebiteľ je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky (pri nákupe na splátky nie je možné určiť náhradnú osobu pre príjem zásielky). Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebiteľa, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 5 tohto článku.
 5. Pokiaľ spotrebiteľ bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru spotrebiteľovi a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu.
 6. Pri vynáške väčších balíkov je spotrebiteľ povinný zabezpečiť pri vynáške pomoc ďalšej osoby šoférovi.
 7. Spotrebiteľ je povinný pri prevzatí tovaru platným dokladom totožnosti preukázať svoje oprávnenie na prevzatie tovaru v zmysle objednávky a umožniť predávajúcemu zapísať si potrebné údaje, najmä, nie však výlučne, číslo dokladu totožnosti. Pokiaľ tak spotrebiteľ neurobí, predávajúci je oprávnený odoprieť vydanie tovaru. Toto oprávnenie sa vzťahuje na osobný odber a aj na kuriérsku spoločnosť.
 
Ako postupovať v prípade, ak Vám prepravca doručí poškodený tovar

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím pozorne skontrolujte dodaný tovar.
Zásielku, ktorá sa na prvý pohľad vyzerá ako poškodená – poškodený obal, nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti informovať, čo najskôr prepravcu, alebo našu spoločnosť prostredníctvom reklamačného formuláru na stránke/e-mailom.

Slovenská pošta - najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky, ak ide o reklamáciu poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jeho dodaní (reklamáciu môžete uplatniť na ktorejkoľvek pošte)Slovenská pošta (balíkomat) - pri doručení do Balíkomatu neopúšťajte priestor pokrytý jeho kamerami a skontrolujte vonkajšie balenie. Ak nesie známky poškodenia alebo nepovolenej manipulácie, uplatnite reklamáciu na obrazovke Balíkomatu - následne balík vrátite naspäť do prepážky.​

DPD – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.
GLS - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

GEIS - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.
SDS - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

Toptrans - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

- Pri doručení dôkladne skontrolujte balenie (aj zospodu). Ak zistíte, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku preberte, ale uveďte poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistíte, že balenie nesie známky vážneho poškodenia, zásielku odmietnite a informujte nás emailom.

- Po doručení bezodkladne a dôkladne skontrolujte obsah balíku. Ak dodatočne zistíte, že tovar je poškodený alebo nekompletný, kontaktujte nás emailom. Reklamácie tohto charakteru prijímame maximálne do 24 hodín od doručenia.,
- Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovaru už v čase jeho prevzatia kupujúcim od dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca. Prepravovaný tovar je poistený.

- Odporúčame, aby ste si po dobu 14 dní ponechali všetky obalové materiály, v ktorých bol výrobok alebo jeho súčasti dodané. Taktiež odporúčame veľmi opatrné zaobchádzanie s výrobkom počas tejto doby a ponechať všetky ochranné fólie na tovare. Pokiaľ sa rozhodnete výrobok do, je dôležité, aby bol nepoškodený, neniesol známky používania a bol v kompletnom balení
 
KONTAKT INFORMÁCIE
Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 0908 702 897, písomne na adrese Milada Koricinová  REINTERIER, Štúrova 1 927 01 Šaľa  tel: 0908 702 897 e-mail: obchod@reinterier.sk
 
 
(8) Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracuje predávajúci so spoločnosťami Cofidis a.s., Home Credit Slovakia, a.s., Quatro a sme oprávnení poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteľských úverov.

(9) Predávajúci využíva funkciu "Remarketing" od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka vrámci stránky a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na www.reinterier.sk. Informácie o pohybe zákazníka na stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google.


Osobný odber

Tovar si môžete vyzdvihnúť po emailovej, sms alebo telefonickej výzve. Tovar sa bude držať v rezervácií na osobný odber do 7 dní, pokiaľ zákazník neinformuje telefonicky alebo emailom internetové oddelenie o neskoršom termíne vyzdvihnutia.

Pri osobnom odbere je účtovaný jednorázový manipulačný poplatok 1€ a tovar je  možné platiť v hotovosti aj platobnou kartou.   

Štandartné doručenie kuriérom

- Objednaný tovar Vám vyexpedujeme najneskôr do 2 pracovných dní  v rámci celej Slovenskej republiky, pokiaľ si tovar objednáte do 11-tej hodiny a je skladom

- Tovar bude doručený po prvé uzamykateľné dvere

- Vami objednaný tovar bude doručený kuriérskými spoločnosťami : Slovenská pošta, GLS, DPD, Geis, Toptrans, SDS alebo našim dovozom.

Pri platbe na dobierku Vám bude naúčtované automaticky v nákupnom procese 1 € dobierka. (neplatí pri platbe kartou alebo prevodom)


Expresná doprava

Vami objednaný tovar, ktorý máme skladom, vyexpedujeme do 48 hodín priamo k Vám.

Tovar doručujeme nielen  v rámci Slovenskej republiky

- Vami objednaný tovar vieme vyexpedovať spoločnosťou DPD aj do iných krajín ako je Slovenská republika a to všetky krajiny vrámci Európskej únie do váhy max. 31,5kg a taktiež rozmerovými obmedzeniami (nie však chladničky, mrazničky pračky, sušičky, umývačky riadu, rúry, vinotéky, bojlery).

- Bližšie informácie Vám poskytneme na info@reinterier.sk príp. 0908 702 897.

- Cena dopravy bude závislá od hmotnosti a miesta resp. štátu doručenia pričom najnižšia cena dopravy je stanovená na 3,9€ + 1€ ak je dobierka.
Cenník prepráv:
Balík na poštu - 3,99€ s DPH
Kuriér:
Rozsah hmotnosti v kg 0 30 100 150 200 250
  30 100 150 200 250 300
             
Cena s DPH 3,90€ 14,90€ 19,90€ 23,90€ 25,90€ 29,90€
Kuriér + odvoz:
Rozsah hmotnosti v kg 0 100 150 200 250
  100 150 200 250 300
           
Cena s DPH 29,8€ 34,8€ 38,8€ 40,8€ 44,8€
Kuriér s výnosom zásielky na poschodie ZA asistencie zákazníka - aktuálne nie je možné z dôvodu koronavírusu:
Rozsah hmotnosti v kg 0 100 150 200 250
  100 150 200 250 300
           
Cena s DPH 34,89€ 40,8€ 44,8€ 47,8€ 49,9€
Osobný odber - 1€ manipulačný poplatok
Individuálny cenník pre zákazníkov z Šali a okolia - výnos tovaru
tovar musí byť uhradený vopred (na predajni, online kartou, prevodom)
- cena prepravy veľkých vecí pre zákazníkov zo Šale  - 3€, okolie - 5€ (neplatí pri dovoze za prvé uzamykateľné dvere ak je pri tovare doprava zadarmo)
- cena služby o rozbalenie, odvoz obalov - Šaľa 3€, okolie - 5€ - napíšte danú požiadavku do poznámky v košíku
- výnosy v Šali sú spoplatnené 5€/poschodie (pokiaľ sa v budove nenachádza výťah) - napíšte danú požiadavku do poznámky v košíku
 
Slovenská pošta

Kuriér (nasledujúci deň)
Rýchlo, pohodlne a spoľahlivo – kuriér Slovenskej pošty vám zásielku doručí v rámci celého
Slovenska už v nasledujúci pracovný deň. Sledujte pohyb svojej zásielky vďaka službe
Track&Trace a dohodnite si s kuriérom opakované doručenie v prípade, že si zásielku
z rôznych príčin nemôžete prevziať. V prípade opätovného nezastihnutia bude vaša zásielka
až 18 dní uložená na vašej pošte.

Odberné miesto: BalíkoBOX 24/7 a pošta (nasledujúci deň)
Vďaka Slovenskej pošte budete mať svoju zásielku už v nasledujúci pracovný deň! Nechajte
si ju poslať na vybranú poštu, kde si ju vyzdvihnete kedykoľvek počas otváracích hodín, alebo
zvoľte doručenie do BalíkoBOXu – zásielku si tak môžete vyzdvihnúť 24 hodín denne počas 3
dní (ak tak neurobíte, zásielka na vás až 18 dní počká na priradenej pošte). Na uloženie
zásielky vás upozorníme SMS správou.
 
 
Milada Koricinová  REINTERIER
V Šali dňa 1.1.2021